Regulamin zakupu biletów

1. DEFINICJE

1.1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów do sal kinowych Morskie Oko, Goplana i Warszawa znajdujących się w Gdyńskim Centrum Filmowym w Gdyni oraz do Sal Kinowych znajdujących się w Helios w Gdyni, salę kinową w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, w Konsulacie Kultury oraz w Teatrze Miejskim, a także na Nową oraz Kameralną Scenę do Teatru Muzycznego w Gdyni poprzez stronę internetową www.system.festiwalgdynia.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin niniejszy jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

1.2. Witryna – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.system.festiwalgdynia.pl, której administratorem jest Usługodawca.

1.3. Usługodawca - Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim 2, 81 - 372 Gdynia, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000233880, NIP: 586-21-47-548, Regon: 220055893;

1.4. Kino – oznacza Kino Studyjne Gdyńskiego Centrum Filmowego zlokalizowane przy ul. Plac Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia; Kino Helios w Gdyni zlokalizowane w Centrum Handlowym Riviera przy ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia; Konsulat Kultury przy ul. Jana z Kolna 25, 81-001 Gdynia; Teatr Miejski w Gdyni ul. Bema 26 81-388 Gdynia; Muzeum Marynarki Wojennej przy ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia; Scenę Kameralną i Nową w Teatrze Muzycznym w Gdyni przy ul. Plac Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia.

1.5. Bilet – dokument wystawiony przez Pomorską Fundację Filmową w formie papierowej lub elektronicznej, potwierdzający uprawnienie do uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu, który określa tytuł, datę, godzinę Seansu lub Wydarzenia, a także Salę kinową. Bilet zakupiony poprzez Witrynę z dostawą w formie e-mail ma formę fotokodu, który przekazywany jest Usługobiorcy poprzez email;

1.6. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

1.7. Strona Płatności – strona internetowa www.dotpay.pl, administrowana przez Dotpay S.A.,z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, ul. Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255;

1.8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Witryny na rzecz Usługobiorcy, w oparciu o niniejszy Regulamin.

1.9. Umowa o świadczenie usług – zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę i korzystanie z nich przez Usługobiorcę, w tym prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy, wskazane w niniejszym Regulaminie, celem przedstawienia i utrwalenia warunków świadczenia Usług i postanowień umownych dotyczących Usług.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu przez Usługobiorców Biletów za pośrednictwem Witryny oraz zasady, zakres i warunki korzystania z Witryny.

2.2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie Usługobiorcy za pośrednictwem Witryny w sposób umożliwiający Usługobiorcy w każdym czasie jego przeglądanie, odtwarzanie i utrwalanie. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

2.3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w szczególności następujące ustawy: a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, b) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwana dalej ustawą o świadczeniu usług, d) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.

2.4. Dane kontaktowe służące do komunikacji Usługobiorców z Usługodawcą zawarte są w zakładce „Kontakt” będącej podstroną Witryny.

2.5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Witryny.

2.6. Korzystanie z Witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:

 1. oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację Java Script, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF;
 2. wymagania sprzętowe: urządzenie z dostępem do Internetu.

2.7. Usługodawca na podstawie niniejszego Regulaminu, w ramach Witryny świadczy usługi:

 1. Usługa polegająca na sprzedaży Usługobiorcy Biletów na seanse filmowe w Kinie – usługa umożliwiająca dokonanie zakupu Biletów na seanse filmowe w Kinie poprzez Witrynę;
 2. Usługa polegająca na rezerwacji przez Usługobiorcę Biletów na seanse filmowe w Kinie – usługa umożliwiająca dokonanie rezerwacji Biletów na seanse filmowe w Gdyńskim Centrum Filmowym, Kinie Helios w Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, w Konsulacie Kultury oraz w Teatrze Miejskim, a także na Nową oraz Kameralną Scenę do Teatru Muzycznego w Gdyni, poprzez Witrynę.
 3. Usługa polegająca na przeglądaniu zawartości Witryny – Usługa informacyjna umożliwiająca Usługobiorcy wyświetlanie informacji o repertuarze, filmach, Usługodawcy, Kinie, programach edukacyjnych, nadchodzących wydarzeniach, festiwalach, partnerach oraz dane kontaktowe.

2.8. Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.9. W szczególnych przypadkach, które mają wpływ na bezpieczeństwo Witryny, Usługobiorcy, Usługodawcy lub też na stabilność Witryny, Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia na czas konieczny do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Witryny.

2.10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Witryny będących poza wpływem Usługodawcy.

2.11. Usługodawca jest uprawniony do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.

2.12. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi polegającej na sprzedaży Biletów na seanse filmowe w Kinie odbywa się poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet na zasadach określonych w Regulaminie. Warunkiem zawarcia Umowy jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, który staje się integralną częścią tej Umowy. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi polegającej na rezerwacji Biletów na seanse filmowe w Kinie odbywa się poprzez dokonanie, za pomocą Witryny rezerwacji na zasadach określonych w Regulaminie. Warunkiem zawarcia Umowy jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, który staje się integralną częścią tej Umowy.

2.13. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu zawartości Witryny zostaje zawarta po zapoznaniu się z treścią Regulaminu wraz z faktycznym rozpoczęciem korzystania z tej Usługi. Umowa o przeglądanie zawartości Witryny jest zawierana na czas faktycznego korzystania z danej Usługi.

 

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W WITRYNIE NA ZAKUP BILETÓW NA SEANSE FILMOWE W KINIE

3.1. Aby zakupić bilet na seanse filmowe w Kinie należy najpierw zarejestrować się czyli założyć konto za pomocą Witryny (tj. na stronie www.system.festiwalgdynia.pl.)

3.2. Zakup biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

3.3. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „Bilety” będącej podstroną Witryny. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:

 1. wybór seansu filmowego, którego dotyczyć ma Bilet;
 2. wybór opcji „Dodaj do koszyka”;
 3. Wybór opcji „Dalej”, która przekierowuje do strony płatności lub „Dodaj więcej”, która umożliwia wybór biletów na kolejne seanse.
 4. Przepisanie kodu z obrazka,
 5. Złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy, o treści wskazanej na podstronie Witryny;
 6. Kliknięcię „Kupuję”.
 7. Dokonanie wyboru dostawy Biletu w jednej z form określonych w pkt 5.1 Regulaminu.
 8. Weryfikacja zamówienia.
 9. Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę”.
 10. Wybór jednej z podanych metod płatności;
 11. Płatność

3.4. Dokonanie płatności powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 minut od złożenia zamówienia. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.

3.5. Usługobiorca ma prawo zamówić Bilety na seanse filmowe z bieżącego repertuaru Kina, których sprzedaż umożliwi Usługodawca za pośrednictwem Witryny.

3.6. Usługodawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dany seans filmowy za pośrednictwem Witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży Biletów w kasach Kina.

3.7. Usługobiorca ma prawo do zamówienia nie więcej niż 10 biletów w jednym zamówieniu.

3.8. Usługobiorca, kupując bilet przez Witrynę ma możliwość zamówienia jedynie Biletu Normalnego. Bilet ulgowy można zakupić w kasach Kina po okazaniu dokumentu upoważniającego do przyznania ulgi.

3.9. Usługobiorca składający zamówienie otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Usługodawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:

 1. dane seansu, na który obowiązywać ma Bilet lub Bilety (sala kinowa, data, godzina),
 2. dane zamówionego Biletu (cena),
 3. informację o łącznej cenie za świadczenie, w tym cenie dostawy Biletów (koszty dodatkowe),
 4. numer transakcji,

3.10. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.11. Do momentu dokonania płatności za zamówiony Bilet, Usługobiorca może w każdej chwili i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z zakupu zamówionego Biletu, poprzez opuszczenie Strony Płatności i usunięcie zamówionego Biletu z podstrony Witryny zatytułowanej „Twój koszyk”. Tym samym Umowa o świadczenie Usługi polegającej na sprzedaży Biletów na seanse filmowe w Kinie ulega rozwiązaniu.

3.12. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na sprzedaży Biletów na seanse filmowe w Kinie ulega rozwiązaniu także w przypadku określonym w pkt 4.4 Regulaminu.

3.13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę nieprawidłowych danych podczas dokonywania zamówienia Biletu. Usługodawca informuje Usługobiorcę, że podanie przez niego nieprawidłowych danych osobowych może skutkować niedostarczeniem Usługobiorcy Biletu lub brakiem możliwości realizacji Biletu.

3.14. Po złożeniu zamówienia na Bilet, Usługobiorca ma prawo do zrezygnowania z dokonania zakupu zamówionego Biletu poprzez niedokonywanie płatności za Bilet. W takim przypadku zamówienie zostanie anulowane zgodnie z pkt 4.4. niniejszego Regulaminu.

 

4. PŁATNOŚĆ

4.1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pośrednictwem Strony Płatności, na którą Usługobiorca zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

4.2. Usługobiorca ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.

4.3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów wraz z kosztem ich dostawy. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.

4.4. Płatność powinna zostać dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po upływie terminu na dokonanie płatności nieopłacone zamówienie Usługobiorcy zostanie anulowane, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Momentem dokonania płatności, a tym samym zakupu biletu, jest moment otrzymanie przez Usługodawcę informacji o wykonaniu płatności. W wyniku anulowania zamówienia, Umowa o świadczenie Usługi polegającej na sprzedaży Biletów na seanse filmowe w Kinie ulega samoistnemu rozwiązaniu, a Usługobiorca nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

4.5. W sytuacji braku uzyskania przez Usługodawcę potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty ceny transakcji od administratora Strony Płatności w czasie 30 min od złożenia zamówienia lub w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, że transakcja nie może być zrealizowana.

 

5. DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

5.1. Po dokonaniu płatności Usługobiorca otrzyma Bilet zgodnie z wybranym przez niego podczas składania zamówienia na Bilet sposobem dostawy:

 1. w formie e-mail – około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia, na adres e-mail podany przez Usługobiorcę zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w postaci fotokodu zapisanego w pliku w formacie PDF. Realizacja Biletu dostarczonego w formie e-mail wymaga wydrukowania Biletu w kolorze czarnym na białym papierze albo okazania na urządzeniu z wyświetlonym fotokodem;
 2. albo odbiór w kasie biletowej na zasadach określonych w pkt 6.1 – 6.7 Regulaminu

5.2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Usługobiorcy w formie e-mail jest:

 • urządzenie z dostępem do Internetu i z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,

ewentualnie, w przypadku realizacji biletu w formie wydruku:

 • drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.

5.3. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi Kina obsługującego bramkę biletową;

 • Biletu – w formie czarnego wydruku na białym papierze, albo w formie fotokodu wyświetlanego na urządzeniu, albo też w formie papierowej odebranej w kasie biletowej zgodnie z pkt 6.1-6.7 niniejszego Regulaminu,

5.4. Bilet jest ważny od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia seansu filmowego, którego dotyczył. Usługobiorca nie ma prawa do udziału w seansie filmowym w Kinie poza terminem ważności Biletu. Odebranie biletu w kasie Kina możliwe jest w terminie wskazanym w pkt 6.3. Regulaminu.

5.5. Usługobiorca jest zobowiązany do nieudostępnienia Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w Kinie kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w seansie filmowym będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.

5.6. W przypadku, gdy Usługobiorca opuszcza salę kinową w trakcie trwania seansu filmowego, powinien okazać pracownikowi Kina Bilet w sposób wskazany w punkcie 5.3., pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę kinowa i udziału w dalszej części seansu filmowego.

 

6. ODBIÓR BILETU W KASIE KINA

6.1. Usługobiorca, który podczas składania zamówienia na Bilet dokonał wyboru sposobu dostawy w formie odbioru w kasie biletowej lub który z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie przedstawić Biletu w sposób wskazany w punkcie 5.1. pkt a Regulaminu, ma możliwość odbioru biletu w kasie Kina, na zasadach określonych w pkt 6.2 – 6.7;

6.2. Odebranie Biletu w kasie Kina możliwe jest wyłącznie osobiście przez Usługobiorcę.

6.3. Odbiór Biletu w kasie Kina możliwy będzie nie później niż w terminie 15 minut od rozpoczęcia seansu filmowego, którego Bilet dotyczy.

6.4. Usługobiorcy nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przed innymi klientami Kina zakupującymi lub odbierającymi bilety bezpośrednio w kasie kina.

6.5. Celem odbioru Biletu w kasie Kina Usługobiorca zobowiązany jest podać numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Usługodawca, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Usługobiorcy, może zażądać okazania dokumentu tożsamości oraz podania adresu e-mail lub numer telefonu komórkowego, które zostały podane w zamówieniu.

6.6. Usługobiorca jest zobowiązany do nieudostępnienia numeru transakcji osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w kasie kinowej kilku osób z tym samym numerem transakcji, upoważnioną do odebrania Biletu i udziału w seansie filmowym będzie wyłącznie osoba, która dokonała odbioru Biletu jako pierwsza.

6.7. Usługodawca nie odpowiada za niemożność odbioru Biletu w kasie Kina z przyczyn od niego niezależnych: w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym wpłynięcie płatności Usługobiorcy oraz w przypadku niemożności odbioru Biletu w terminie wskazanym w pkt 6.3. Regulaminu z uwagi na kolejkę do kasy Kina.

 

7. ZWROT BILETU

7.1. Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w punkcie 5 Regulaminu lub odebrany w kasie Kina w sposób wskazany w punkcie 6 Regulaminu, nie podlega zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego punktu stanowią inaczej.

7.2. Usługobiorca ma prawo do zwrotu Biletu:

 1. w przypadku odwołania seansu filmowego, którego dotyczy Bilet lub opóźnienia rozpoczęcia seansu co najmniej o 30 minut,
 2. w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Usługodawcy, z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.3.

7.3. Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w szczególności:

 1. w przypadku zmiany sali, w której wyświetlony będzie seans filmowy, przy czym Usługodawca zobowiązuje się, że miejsce przypisane Biletowi na nowej sali posiadać będzie zbliżona lokalizację ( w stosunku do ekranu) do lokalizacji miejsca wybranego przez Usługobiorcy,
 2. w przypadku opóźnienia rozpoczęcia seansu krótszego niż 30 minut.
 3. w przypadku określonym w punkcie 6.7. Regulaminu.

7.4. W przypadku odwołania seansu Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Usługobiorcę w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.

7.5. Na podstawie art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług. W związku z powyższym, Usługobiorcy będącemu konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej zakupu Biletu na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

8. PROCEDURA REKLAMACJI

8.1. Wszelkie pytania, uwagi i reklamacje dotyczące Usług należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres sprzedaż@festiwalgdynia.pl. Pytania, uwagi i reklamacje dotyczące płatności powinny być dodatkowo składane za pośrednictwem strony www.dotpay.pl.

8.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Usługobiorcy, adres email oraz dokładny opis i przyczyny reklamacji.

8.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia.

8.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie z wykorzystaniem danych kontaktowych, wskazanych w zgłoszeniu reklamacji.

8.5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

9. DANE OSOBOWE

9.1. W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną Organizator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Organizatora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

9.2. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

9.3. Organizator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

 • nazwisko i imię Uczestnika,
 • login,
 • adres zamieszkania lub do korespondencji,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,

9.4. Organizator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
 • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

9.5. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

9.6. Organizator jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, sieci Internet za pośrednictwem których Bilety są zamawiane, rezerwowane lub dostarczane Usługobiorcom.

10.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Usługobiorcy składają zamówienia, i otrzymują Bilety. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia komputerów lub innych urządzeń Usługobiorcy o charakterze indywidualnym oraz za sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet Usługobiorcy.

10.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Usługobiorców w siedzibie Usługodawcy, kasach Kina oraz na stronie www.system.festiwalgdynia.pl.

10.4. Usługodawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie oraz kasach Kina. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie przynajmniej za 7-dniowym wyprzedzeniem.

10.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 1. decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w niej zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Usługodawcy o swoich zamiarach;
 2. czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę, a także dokonywania rezerwacji Biletów;

10.6. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią odmiennie co do praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy niż postanowienia niniejszego Regulaminu, zastosowanie odnajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.