Regulamin VOD

Regulamin korzystania z platformy VOD Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

 

1. Definicje

 • SERWIS – serwis internetowy w domenie www.festiwalgdynia.pl należącej do Usługodawcy
 • USŁUGODAWCA - Dostawcą usług w ramach Serwisu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000233880, REGON: 220055893, NIP: 5862147548.
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca konto w Serwisie.
 • KONTO – zarejestrowane konto w sposób określony w Regulaminie zakładania konta i zakupu akredytacji.
 • USŁUGA VOD – usługa medialna pod nazwą VOD FPFF, dostarczana przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu polegająca na dostarczaniu płatnych lub bezpłatnych Treści cyfrowych, spośród dostępnego katalogu.
 • AKREDYTACJA – wirtualny imienny identyfikator upoważniający do korzystania z Usługi VOD.
 • WIRTUALNA SALA KINOWA – dedykowana strona w SERWISIE z odtwarzaczem Video na której uczestnik festiwalu będzie miał możliwość obejrzenia wybranych materiałów filmowych będących zawartością USŁUGI VOD.
 • TREŚCI FILMOWE – materiał audiowizualny.

 

2. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług w ramach serwisu FPFF VOD.
 • Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia usług, w szczególności pozyskał niezbędne licencje w celu świadczenia usług oferowanych w Serwisie.
 • Wraz z akceptacją Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 • Usługodawca świadczy Usługę VOD drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

3. Warunki techniczne korzystania z Usługi VOD

 • W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorców z Usługi VOD, niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet m.in. takie jak komputer stacjonarny lub przenośny spełniający następujące minimalne wymagania:
  • połączenie z siecią Internet o rzeczywistej przepustowości:
  • zainstalowany system operacyjny:
  • zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca odtwarzanie treści audiowizualnych z obsługą zabezpieczeń DRM w sieci Internet przez sieciową usługę WWW:
  • Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług VOD zgodnie z Regulaminem było poprawne. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje, że nie wystąpią problemy z dostępem do Usługi VOD z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać Usługodawcy i będą one rozpatrywane indywidualnie.
  • W działalności Usługi VOD mogą występować przerwy, podczas których Usługobiorcy czasowo nie będą mogli z niej korzystać, z uwagi na m.in. dokonywanie konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie informować Usługobiorców poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów w Serwisie lub dedykowanych w tym celu podstronach. Dostęp do Treści cyfrowych ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas, w którym Usługa VOD nie była dostępna z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie. W przypadku, gdyby wydłużenie dostępu, o którym mowa powyżej nie było możliwe, Usługobiorca może uzyskać zwrot uiszczonej Ceny lub jej części.
   1. 1,5 Mb/s dla odtwarzania filmu w jakości 480p,
   2. 3,5 Mb/s dla odtwarzania filmu w jakości 720p,
   3. 6,5 Mb/s dla odtwarzania filmu w jakości 1080p;
   4. Microsoft Windows 7,
   5. Mac OS 10.12 lub nowszej,
   6. iOS 12 lub nowszej,
   7. Android 8.0 lub nowszej;
   8. Firefox w wersji 70 lub nowszej,
   9. Chrome w wersji 75 lub nowszej,
   10. Microsoft Edge w wersji 18 lub nowszej,
   11. Opera w wersji 56 lub nowszej,
   12. Safari w wersji 13 lub nowszej,

 

4. Zasady korzystania z Usługi VOD

 • Usługobiorca otrzymuje dostęp do Usługi VOD po zakupie Akredytacji w Serwisie;
 • Zasady zakupu akredytacji określone są w „Regulaminie zakładania konta i zakupu akredytacji” dostępnym w Serwisie
 • Aby skorzystać z Usługi VOD Usługobiorca musi dokonać rezerwacji na wybrane seanse filmowe poprzez system rezerwacji dostępny w Serwisie;
 • Seanse filmowe odbywają się w wirtualnych salach kinowych według ustalonego przez Usługodawcę harmonogramu;
 • Każda wirtualna sala kinowa zaprogramowana jest na określoną przez Usługodawcę liczbę miejsc;
 • Usługobiorca ma dostęp do swoich rezerwacji w zakładce „Historia rezerwacji”
 • W określonym przez Usługodawcę czasie Usługobiorca będzie mógł wejść do Wirtualnej Sali Kinowej poprzez link umieszczony obok danego tytułu w zakładce „Historia rezerwacji”.
 • Filmy odtwarzane w ramach Usług w Serwisie Użytkownik może wstrzymywać oraz przewijać.
 • Usługobiorca ma prawo uczestniczyć w seansie jedynie w godzinach określonych przez Usługodawcę w harmonogramie.
 • Użytkownik podczas odtwarzania filmów ma możliwość wyboru pomiędzy napisami polskimi lub angielskimi, z zastrzeżeniem, że niektóre filmy mogą posiadać napisy umieszczone na stałe.
 • Dostęp do seansów filmowych w Serwisie jest możliwy jedynie na terytorium Polski. Użytkownik musi posiadać polski adres IP. Użytkownik jest zobowiązany nie korzystać i nie podejmować prób korzystania z Serwisu poza terytorium Polski.
 • Korzystanie przez Użytkownika z treści udostępnionych w Serwisie może odbywać się tylko na jednym urządzeniu jednocześnie.
 • Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania urządzenia spełniającego następujące parametry techniczne i posiadającego dostęp do Internetu o parametrach minimalnych określonych poniżej w podpunkcie 2.
 • Treści udostępniane w Serwisie są chronione prawami autorskimi, dysponowanymi przez Usługodawcę bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał wymaganą prawem licencję. Nie jest dopuszczalne pobieranie, przesyłanie, kopiowanie, reprodukowanie, transmitowanie, publikowanie, modyfikowanie, wypożyczanie, dzierżawa, sprzedaż, dystrybucja ani tworzenie dzieł pochodnych którejkolwiek z treści udostępnianych w Serwisie, ani żadne inne korzystanie wykraczające poza Regulamin oraz przypadki dozwolonego użytku określone prawem.
 • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie połączenia internetowego wykorzystywanego przez Użytkownika ani urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika.

 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Tym samym odstąpienie od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu Usługi.

 

6. REKLAMACJE

 • Reklamacje dotyczące dostępu do Usług, funkcjonowania Serwisu oraz samych Usług wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: reklamacje@festiwalgdynia.pl . Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Użytkownika oraz opis przyczyny reklamacji.
 • Dostawca rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Dostawca powiadomi Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 • Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych wymagają zgłoszenia do operatora płatności.

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I COOKIES

 • Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkownika jest Usługodawca.
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.
 • Dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji umowy i do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z jej realizacją.
 • Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 • Usługodawca przekazuje operatorom systemów płatniczych dane osobowe Usługobiorcy i zezwala na ich wykorzystanie w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Usługobiorcy w ramach systemu sprzedaży Usług, a także w celu wypełnienia przez operatorów systemów płatniczych obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności.
 • Usługobiorca stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach i stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika oraz statusu jego zalogowania i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej Usługodawcy, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
 • Usługobiorca może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z serwisu internetowego Usługodawcy.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcy oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Sprzedaży Online na stronie Usługodawcy, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Dostawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na Serwisie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.