Regulamin zakładania konta oraz nabywania drogą elektroniczną akredytacji i karnetów

1. Definicje

1.1. Serwis - serwis internetowy w domenie system.festiwalgdynia.pl, do którego prawa przysługują Organizatorowi;

1.2. Organizator - Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim 2, 81 - 372 Gdynia, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000233880, NIP: 586-21-47-548, Regon: 220055893;

1.3. Użytkownik serwisu - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną korzystająca z Serwisu;

1.4 Nabywca - Użytkownik serwisu, który zawiera z Organizatorem umowę nabycia Akredytacji lub/i  Karnetu; Nabywca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

1.5. Uczestnik - osoba fizyczna, która na podstawie Akredytacji lub/i Karnetu bierze udział w Wydarzeniu, Uczestnikiem może być sam Nabywca;

1.6. Festiwal - festiwal filmowy organizowany przez Organizatora, tj. "43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni";

1.7. Usługi - usługi świadczone przez Organizatora drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu;

1.8. Partner - podmiot współpracujący z Organizatorem przy organizacji Festiwalu, lub innych wydarzeń kulturalnych, w szczególności sponsor Festiwalu lub inny kontrahent Organizatora;

1.9. Wydarzenie - seanse filmowe lub inne wydarzenia towarzyszące Wydarzeniu, odbywające się w szczególności w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Gdyńskim Centrum Filmowym oraz Kinie Multikino w Gdyni w ramach Festiwalu, w których można uczestniczyć w wyniku nabycia Akredytacji lub/i Karnetu;

1.10. Akredytacja - dokument potwierdzający zawarcie umowy z Organizatorem i uprawniający do wzięcia udziału w Wydarzeniu;

1.11. Karnet - dokument potwierdzający zawarcie umowy z Organizatorem i uprawniający do wzięcia udziału w Wydarzeniu;

1.12. Dokumenty Zniżkowe - określone przez Organizatora dokumenty, które posiadający je Nabywca może wskazać w Zamówieniu w celu nabycia Akredytacji bezpłatnie lub w obniżonej cenie, zgodnie z §5 ust 4 poniżej;

1.13. Zamówienie - złożona przez Nabywcę Organizatorowi oferta zakupu Akredytacji lub Karnetu poprzez Serwis, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

1.14. Regulamin - niniejszy regulamin nabywania drogą elektroniczną akredytacji i karnetów na 43. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni.

 

2. Postanowienia ogólne

2.1 Regulamin określa zasady nabywania Akredytacji lub/i Karnetu u za pośrednictwem Serwisu oraz stanowi realizację obowiązków informacyjnych Organizatora na rzecz Nabywcy, zgodnie z art. 12. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), zwanej dalej: "Ustawą".

2.2 Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w szczególności następujące ustawy: a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, b) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwana dalej ustawą o świadczeniu usług, d) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.

2.3 Nabycie Akredytacji lub/i Karnetu za pośrednictwem Serwisu wymaga założenia przez Nabywcę konta w Serwisie zgodnie z Regulaminem.

2.4 Użytkownik oświadcza, że w momencie zakładania konta ma ukończone 16 lat.

2.5 W przypadku zawierania umowy nabycia Akredytacji lub/i Karnetu za pośrednictwem Serwisu z konsumentem umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy.

2.6 Nabywca przed zawarciem umowy nabycia Akredytacji lub/i Karnetu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

2.7 Zawarcie umowy wymaga uprzedniego złożenia przez nabywcę potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu oraz oświadczenia woli wyrażonych poprzez zaznaczenie okienka check-box o następującej treści: "Zapoznałem się z treścią i akceptuję treść Regulaminu nabywania drogą elektroniczną akredytacji i karnetów na 43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni".

2.8 Zgoda, o której mowa w §2 ust. 4 powyżej jest dobrowolna, lecz niezbędna dla nabycia Akredytacji, lub Karnetu za pośrednictwem Serwisu.

2.9 Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2.10 Regulamin jest udostępniony Nabywcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

3. Regulamin zakładania konta w Serwisie

3.1 Regulamin określa zasady:

• świadczenia na rzecz Użytkowników Usług przez Organizatora,

• przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi.

3.2 Organizator świadczy w szczególności następujące Usługi na rzecz Użytkowników :

• usługę przeglądania i odczytywania materiałów zamieszczanych w Serwisie,

• usługę utrzymywania konta użytkownika w Serwisie,

• usługę newsletter,

• usługę zawierania na odległość umów nabycia Akredytacji i Karnetów.

 

a) Organizator świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, zezm., zwanej dalej „Ustawą”). Usługi świadczone są nieodpłatnie.

b) Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

c)Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Założenie konta w Serwisie wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

d) Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

3.3 Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 

a) Świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w Serwisie nie wymaga założenia konta w Serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie tej Usługi następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

b) Świadczenie pozostałych Usług wymaga założenia konta w Serwisie. Założenie konta odbywa się zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego  Organizator potwierdza założenie konta w Serwisie wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

c) Zawarcie umowy o świadczenie Usług, o których mowa w ust. 3.2 pomiędzy Organizatorem a Użytkownikom następuje w momencie założenie konta.

 

3.4  Usługa newsletter

a) Poprzez założenie konta w Serwisie i udostępnienie adresu e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora lub Partnerów newslettera zawierającego informacje dotyczące w szczególności organizowanych lub współorganizowanych wydarzeń kulturalnych, które będą miały przede wszystkim charakter techniczno-organizacyjny lub promocyjny i nie będą stanowiły informacji handlowych w rozumieniu Ustawy.

b) Użytkownik podczas zakładania konta w Serwisie albo w swoim profilu w koncie w Serwisie, może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora lub Partnerów informacji handlowych poprzez zaznaczenie okienka check-box przy oświadczeniu o treści: „Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail w celach marketingu bezpośredniego obejmującego przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) przez Pomorską Fundację Filmową w Gdyni, Plac Grunwaldzki 2, 81 – 372 Gdynia, tel. 58 712 22 88. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie po zalogowaniu się w Serwisie lub poprzez link znajdujący się na końcu każdego newslettera”. Zgoda Użytkownika w tym zakresie jest dobrowolna, lecz niezbędna do przekazywania informacji handlowych od Organizatora lub Partnerów.

 

3.5 Obowiązki stron

a) Organizator zobowiązuje się do świadczenia Usługi, w szczególności utrzymywania konta w Serwisie, wysyłania newslettera, umożliwienia zawierania na odległość umów nabycia Akredytacji lub Karnetów.

b) Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora, w szczególności poprzez dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem Serwisu.

 

3.6  Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

 a) Umowa o świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Użytkowników z materiałów zamieszczanych w Serwisie ulega rozwiązaniu z momentem zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

b) Umowa o świadczenie Usługi newsletter może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie. Użytkownik rezygnuje z newslettera zmieniając ustawienia swojego profilu w Serwisie.

Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi utrzymywania konta przez zgłoszenie Organizatorowi żądania usunięcia konta. W takim przypadku rozwiązaniu ulegają pozostałe umowy.

Użytkownikom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Organizatorem, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. e) i f) poniżej.

c) Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), nie przysługuje Użytkownikom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa w przypadku zawarcia umowy nabycia Akredytacji lub/i Karnetów - zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12) w/wym. ustawy z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, a w umowie tej oznaczony jest dzień lub okres świadczenia usługi.

d) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Organizatora. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Organizatorowi na adres poczty elektronicznej wskazany w §10 Regulaminu.

Użytkownik dokonując aktywacji konta może wyrazić chęć rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem tego terminu wymaga wyraźnego oświadczenia woli Użytkownika w tym zakresie wyrażonego poprzez zaznaczenie okienka check-box o treści: „Chcę, aby Organizator świadczył na moją rzecz Usługi zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie system.festiwalgdynia.pl przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”.

e) Organizator uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usług oraz do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Użytkownika, korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.

f) Organizator może odmówić świadczenia Usługi i usunąć konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu umowy przez Organizatora i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 

3.7  Reklamacje

 a) Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Organizatora Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Organizatora.

b) Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Użytkownika.

c) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Organizatora.

d) Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

e) O decyzji Organizatora Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

 

3.8 Przetwarzanie danych osobowych

a) W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną Organizator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Organizatora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

Zamawiając informacje handlowe zgodnie z §3.4 ust. b)  Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przedstawienia informacji handlowych przez Organizatora lub Partnerów. Zgoda, o której mowa w §3.4 ust. b) Regulaminu jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana.

b) W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

c) Organizator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

• nazwisko i imię Uczestnika, i/lub osoby towarzyszącej,

• login,

• adres zamieszkania lub do korespondencji,

• adres poczty elektronicznej,

• numer telefonu,

• wizerunek - zdjęcie Uczestnika udostępnione do Akredytacji.

 c) Udostępniając formularz rejestracyjny Organizator określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług.

d) Organizator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):

• oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

• oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

• informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

• informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

e) Organizator jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

4. Zasady nabywania Akredytacji lub/i Karnetów

4.1.        Organizator podaje w Serwisie informacje dotyczące Wydarzeń, na które prowadzona jest sprzedaż Akredytacji i/lub Karnetów.

4.2.        Organizator zamieszcza w Serwisie informacje o:

a) rodzajach oferowanych Akredytacji lub Karnetów, w szczególności wskazując, czy będą to    dokumenty imienne czy na okaziciela,

b) zasadach wystawiania Akredytacji lub Karnetów, w szczególności wymaganiach dotyczących przekazania Organizatorowi zdjęcia Uczestnika,

c) zasadach wykorzystywania Akredytacji lub Karnetów, w szczególności wskazując, czy Akredytacja lub Karnet samodzielnie uprawnia do uczestniczenia w Wydarzeniu, czy potrzebna jest dodatkowa rezerwacja na Wydarzenie lub jego określone części,

d) całkowitych, łącznych cenach brutto Akredytacji i Karnetów oraz stosowanych przez Organizatora promocjach i honorowanych ulgach oraz wymaganych Dokumentach Zniżkowych lub konieczności spełnienia innych warunków uprawniających do ich nabycia bezpłatnie lub w obniżonej cenie,

e) okresie sprzedaży Akredytacji i Karnetów ze wskazaniem dni i/lub godzin, w których można składać Zamówienia na Akredytacje lub/i Karnety,

f) akceptowanych sposobach płatności za Akredytacje i Karnety oraz ograniczenia w możliwości ich odbioru, w szczególności wskazując czy możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty (z określeniem miejsca i okresu odbioru), czy Organizator przewiduje możliwość przesłania Akredytacji lub/i Karnetów w postaci elektronicznej do wydrukowania przez Uczestnika - dostępnych w Serwisie w każdym momencie,

g) zasadach uczestniczenia w Wydarzeniach i obowiązkach Uczestnika z tym związanych.

 

4.3. Podanie informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, stanowi zaproszenie do złożenia oferty przez Nabywcę (złożenia Zamówienia) - nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Złożenie Zamówienia wymaga w szczególności wyboru rodzaju Akredytacji lub/i Karnetu, ich ilości, sposobu płatności i sposobu odbioru - w zakresie w jakim Organizator dopuszcza możliwość wyboru. Organizator zastrzega, że możliwy jest zakup wyłącznie jednej Akredytacji lub jednego Karnetu dla jednej osoby, przy czym możliwe jest Zamówienie Karnetu przez Nabywcę na rzecz osoby trzeciej (Uczestnika).

4.4. Zawarcie umowy nabycia Akredytacji lub/i Karnetów następuje w momencie przyjęcia przez Organizatora złożonego przez Nabywcę Zamówienia, które następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Nabywcy, stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 Ustawy, z załączonym Regulaminem.

4.5. W razie uzasadnionych wątpliwości co do poprawności danych podanych w Zamówieniu (nie dotyczy to jednak wyboru rodzaju opłaconych Akredytacji lub/i Karnetów, ich liczby, wyboru seansów, itp.) lub danych Nabywcy lub Uczestnika (w tym: zdjęcia) Organizator podejmuje próbę skontaktowania się z Nabywcą w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Nabywcą lub niemożności poprawienia błędów Organizator może odmówić realizacji Zamówienia i zawarcia umowy, w miarę możliwości informując o tym Nabywcę. W razie dokonania przez Nabywcę zapłaty za Akredytację lub/i Karnet Organizator zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania Zamówienia.

4.6. Sprzedaż Akredytacji lub/i Karnetów jest ograniczona liczbą dostępnych Akredytacji lub/i Karnetów. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferta sprzedaży Akredytacji lub/i Karnetów była aktualna. W razie otrzymania przez Organizatora złożonego przez Nabywcę Zamówienia na Akredytacje lub/i Karnety aktualnie niedostępne umowa wygasa, o czym Nabywca zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej. W razie zapłacenia przez Nabywcę ceny Organizator zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygaśnięciu umowy.

4.7. O ile Organizator inaczej nie postanowi, w nieuzasadnionych przypadkach duplikaty Akredytacji Karnetów nie będą wydawane.

 

5. Płatności

5.1. Dla każdego Zamówienia złożonego przez Nabywcę obowiązuje cena podana przy zamawianych Akredytacjach lub/i Karnetach w momencie złożenia Zamówienia, która jest całkowitą, łączną ceną brutto.

5.2. Organizator informuje Nabywców o wszelkich innych opłatach związanych z nabytą Akredytacją lub/i Karnetem za pomocą Serwisu, przy składaniu Zamówienia.

5.3. Nabywca składa Zamówienie i akceptuje obowiązek zapłaty poprzez użycie w Serwisie przycisku oznaczonego napisem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

5.4. Nabywca zobowiązany jest zapłacić:

a) za Akredytację w terminie 72 godzin od momentu przyjęcia Zamówienia oraz

b) za Karnety w terminie 48 godzin - od momentu przyjęcia Zamówienia przez Organizatora, chyba że Organizator w związku z konkretnym Wydarzeniem postanowi inaczej, o czym Nabywca zostanie powiadomiony za pomocą Serwisu, przy składaniu Zamówienia.

5.5. Nabywca może wybrać jeden z przewidzianych przez Organizatora sposobów płatności, które zostaną szczegółowo określone w opisie danego Wydarzenia, zamieszczonego w Serwisie. Organizator może przewidzieć w szczególności jeden lub kilka z następujących sposobów płatności:

a) przelewem elektronicznym lub płatność kartą kredytową,

b) płatność przy odbiorze (wyłącznie jeżeli do czasu rozpoczęcia Wydarzenia pozostało mniej niż 48 godzin).

5.6. W razie braku zapłaty w pełnej wysokości w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Organizator może odmówić realizacji Zamówienia Nabywcy a umowa wygasa, o czym Nabywca zostanie poinformowany. Jeżeli Nabywca zapłacił część ceny, Organizator zwraca mu wpłaconą kwotę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygaśnięciu umowy.

5.7. Dokonując płatności przelewem bankowym lub przelewem elektronicznym w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia nadany przez Organizatora. W razie niepodania tego numeru Organizator podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Nabywcą. W razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego przelewu, Organizator zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś Zamówienie nie będzie uznane za skuteczne.

5.8. Momentem zapłaty ceny jest:

a) w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową - moment uznania rachunku usługodawcy przyjmującego płatności na rzecz Organizatora,

b) w przypadku płatności gotówką - moment dokonania wpłaty.

 

6. Odbiór Akredytacji i Karnetów

6.1. Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, odbioru Akredytacji lub/i Karnetów może dokonać tylko Uczestnik (osobiście) w miejscu określonym przez Organizatora w opisie dotyczącym danego Wydarzenia, zamieszczonym w Serwisie.

6.2. Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, warunkiem osobistego odbioru Akredytacji lub/i Karnetu jest okazanie dokumentu tożsamości przez Nabywcę albo - jeżeli Nabywca nabył Akredytację lub/i Karnet dla Uczestnika - przez Uczestnika, na rzecz którego Nabywca dokonał zakupu.

6.3. Jeżeli Organizator przewiduje możliwość wyboru spośród różnych sposobów dostarczenia Akredytacji i Karnetu, dostarczenie odbywa się w sposób określony przez Nabywcę.

6.4. W przypadku nabycia Akredytacji bezpłatnej lub w cenie obniżonej, Uczestnik zobowiązany jest podczas odbioru Akredytacji do okazania pracownikowi Organizatora Dokumentu Zniżkowego wykorzystanego w procesie zakupu. W przypadku nieokazania tego Dokumentu Zniżkowego, pracownik Organizatora ma prawo odmówić wydania Akredytacji, chyba że Uczestnik uzupełni w momencie jej wydania kwotę świadczenia pieniężnego na rzecz Organizatora do pełnej ceny Akredytacji - obowiązującej Nabywców nieposiadających Dokumentu Zniżkowego.

 

7. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 Ustawy, Nabywcom będącym konsumentami nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Organizatorem umowy zawieranej na odległość, o której mowa w niniejszym Regulaminie z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.

 

8. Reklamacje

8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia Akredytacji lub/i Karnetów Nabywca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Organizatora.

8.2 Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Nabywcy.

8.3 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Organizatora.

8.4 Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

8.5 O decyzji Organizatora Nabywca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące umowy nabycia Akredytacji lub Karnetów oraz oświadczenia składane Organizatorowi w postaci elektronicznej, Nabywca powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: sprzedaz@festiwalgdynia.pl

9.2. Do umowy nabycia Akredytacji lub/i Karnetu zawartej między Organizatorem a Nabywcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.

9.4. Nabywcy przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z Organizatorem umów, w szczególności poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść każdy Nabywca, nie tylko Nabywca będący konsumentem.

9.5. Formularze elektroniczne wniosków, o których mowa w ust. 4 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo federacji konsumentów. Informacje o federacji konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl

9.6. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w domenie system.festiwalgdynia.pl oraz przekazywany na każde żądanie Nabywcy - w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, i utrwalanie przez system teleinformatyczny, którym posługuje się Nabywca.

9.7. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania indywidualnych rabatów oraz do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu - w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub nałożenia na Organizatora określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania Serwisu, poprawy jakości świadczonych za pomocą Serwisu usług i zapobieganiu ewentualnym nadużyciom. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub przekazania Nabywcy.

9.8. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na wykonanie umów zawartych na podstawie Zamówienia złożonego przed ich wejściem w życie, z zastrzeżeniem wyraźnego porozumienia stron tej umowy.

9.9. Regulamin wchodzi w życie dnia 25 czerwca 2018 r.