Regulamin zakupu akredytacj, karnetów i biletów

Regulamin nabywania drogą elektroniczną akredytacji, karnetów i biletów na 42. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni


1. Definicje


Serwis - serwis internetowy w domenie system.festiwalgdynia.pl, do którego prawa przysługują Organizatorowi;


Organizator - Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Placu Grunwadzkim 2, 81-372 Gdynia, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000233880, NIP: 586-21-47-548, Regon: 220055893;


Użytkownik serwisu - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną korzystająca z Serwisu;


Nabywca - Użytkownik serwisu, który zawiera z Organizatorem umowę nabycia Akredytacji, Karnetu lub/i Biletu; Nabywca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;


Uczestnik - osoba fizyczna, która na podstawie Akredytacji, Karnetu lub/i Biletu bierze udział w Wydarzeniu, Uczestnikiem może być sam Nabywca;


Festiwal - festiwal filmowy organizowany przez Organizatora, tj. "42. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni";


Wydarzenie - seanse filmowe lub inne wydarzenia towarzyszące Wydarzeniu odbywające się w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Gdyńskim Centrum Filmowym oraz Kinie Multikino w Gdyni w ramach Festiwalu, w których można uczestniczyć w wyniku nabycia Akredytacji, Karnetu lub/i Biletu;


Akredytacja - dokument potwierdzający zawarcie umowy z Organizatorem i uprawniający do wzięcia udziału w Wydarzeniu;


Karnet - dokument potwierdzający zawarcie umowy z Organizatorem i uprawniający do wzięcia udziału w Wydarzeniu;


Bilety - dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Organizatorem i uprawniające do wzięcia udziału w Wydarzeniu;


Dokumenty Zniżkowe - określone przez Organizatora dokumenty, które posiadający je Nabywca może wskazać w Zamówieniu w celu nabycia Akredytacji bezpłatnie lub w obniżonej cenie, zgodnie z §5 ust 4 poniżej;


Zamówienie - złożona przez Nabywcę Organizatorowi oferta zakupu Akredytacji, Biletu lub Karnetu poprzez Serwis, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;


Regulamin - niniejszy regulamin nabywania drogą elektroniczną akredytacji, karnetów i biletów na 42. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni.


2. Postanowienia ogólne


Regulamin określa zasady nabywania Akredytacji, Karnetu lub/i Biletu za pośrednictwem Serwisu oraz stanowi realizację obowiązków informacyjnych Organizatora na rzecz Nabywcy, zgodnie z art. 12. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), zwanej dalej: "Ustawą".
Nabycie Akredytacji, Karnetu lub/i Biletu za pośrednictwem Serwisu wymaga założenia przez Nabywcę konta w Serwisie zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w domenie www.festiwalgdynia.pl, dostępnym na stronach internetowych www.festiwalgdynia.pl.
W przypadku zawierania umowy nabycia Akredytacji, Karnetu lub/i Biletu za pośrednictwem Serwisu z konsumentem umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy.
Nabywca przed zawarciem umowy nabycia Akredytacji, Karnetu lub/i Biletu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zawarcie umowy wymaga uprzedniego złożenia przez nabywcę potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu oraz oświadczenia woli wyrażonych poprzez zaznaczenie okienka check-box o następującej treści: <em>"Zapoznałem się z treścią i akceptuję treść Regulaminu nabywania drogą elektroniczną akredytacji, karnetów i biletów na 42. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni".

Zgoda, o której mowa w §2 ust. 4 powyżej jest dobrowolna, lecz niezbędna dla nabycia Akredytacji, Biletu lub Karnetu za pośrednictwem Serwisu.

Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Regulamin jest udostępniony Nabywcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


3. Zasady nabywania Akredytacji, Karnetów lub/i Biletów


Organizator podaje w Serwisie informacje dotyczące Wydarzeń, na które prowadzona jest sprzedaż Akredytacji, Karnetów lub/i Biletów.

Organizator zamieszcza w Serwisie informacje o:


a) rodzajach oferowanych Akredytacji, Karnetów lub/i Biletów, w szczególności wskazując, czy będą to dokumenty imienne czy na okaziciela,

b) zasadach wystawiania Akredytacji, Karnetów lub/i Biletów, w szczególności wymaganiach dotyczących przekazania Organizatorowi zdjęcia Uczestnika (dot. Akredytacji i Karnetów),
c) zasadach wykorzystywania Akredytacji, Karnetów lub/i Biletów, w szczególności wskazując, czy Akredytacja, Karnet lub/i Bilet samodzielnie uprawnia do uczestniczenia w Wydarzeniu, czy potrzebna jest dodatkowa rezerwacja na Wydarzenie lub jego określone części,

d) całkowitych, łącznych cenach brutto Akredytacji, Karnetów i Biletów oraz stosowanych przez Organizatora promocjach i honorowanych ulgach oraz wymaganych Dokumentach Zniżkowych lub konieczności spełnienia innych warunków uprawniających do ich nabycia bezpłatnie lub w obniżonej cenie,
e) okresie sprzedaży Akredytacji, Karnetów i Biletów ze wskazaniem dni i/lub godzin, w których można składać Zamówienia na Akredytacje, Karnety lub/i Bilety,

f) akceptowanych sposobach płatności za Akredytacje, Karnety i Bilety oraz ograniczenia w możliwości ich odbioru, w szczególności wskazując czy możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty (z określeniem miejsca i okresu odbioru), czy Organizator przewiduje możliwość przesłania Akredytacji, Karnetów lub/i Biletów w postaci elektronicznej do wydrukowania przez Uczestnika - dostępnych w Serwisie w każdym momencie,

g) zasadach uczestniczenia w Wydarzeniach i obowiązkach Uczestnika z tym związanych.

Podanie informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, stanowi zaproszenie do złożenia oferty przez Nabywcę (złożenia Zamówienia) - nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Złożenie Zamówienia wymaga w szczególności wyboru rodzaju Akredytacji, Karnetu lub/i Biletu, ich ilości, sposobu płatności i sposobu odbioru - w zakresie w jakim Organizator dopuszcza możliwość wyboru. Organizator zastrzega, że możliwy jest zakup wyłącznie jednej Akredytacji lub jednego Karnetu dla jednej osoby, przy czym możliwe jest Zamówienie Karnetu przez Nabywcę na rzecz osoby trzeciej (Uczestnika).

Zawarcie umowy nabycia Akredytacji, Karnetów lub/i Biletów następuje w momencie przyjęcia przez Organizatora złożonego przez Nabywcę Zamówienia, które następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Nabywcy, stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 Ustawy, z załączonym Regulaminem.

W razie uzasadnionych wątpliwości co do poprawności danych podanych w Zamówieniu (nie dotyczy to jednak wyboru rodzaju opłaconych Akredytacji, Karnetów lub/i Biletów, ich liczby, wyboru seansów, itp.) lub danych Nabywcy lub Uczestnika (w tym: zdjęcia) Organizator podejmuje próbę skontaktowania się z Nabywcą w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Nabywcą lub niemożności poprawienia błędów Organizator może odmówić realizacji Zamówienia i zawarcia umowy, w miarę możliwości informując o tym Nabywcę. W razie dokonania przez Nabywcę zapłaty za Akredytację, Karnet i/lub Bilet Organizator zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania Zamówienia.

Sprzedaż Akredytacji, Karnetów lub/i Biletów jest ograniczona liczbą dostępnych Akredytacji, Karnetów lub/i Biletów. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferta sprzedaży Akredytacji, Karnetów i Biletów była aktualna. W razie otrzymania przez Organizatora złożonego przez Nabywcę Zamówienia na Akredytacje, Karnety lub/i Bilety aktualnie niedostępne umowa wygasa, o czym Nabywca zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej. W razie zapłacenia przez Nabywcę ceny Organizator zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygaśnięciu umowy.

O ile Organizator inaczej nie postanowi, w nieuzasadnionych przypadkach duplikaty Akredytacji, Karnetów i Biletów nie będą wydawane.


4. Płatności


Dla każdego Zamówienia złożonego przez Nabywcę obowiązuje cena podana przy zamawianych Akredytacjach, Karnetach lub/i Biletach w momencie złożenia Zamówienia, która jest całkowitą, łączną ceną brutto. Organizator informuje Nabywców o wszelkich innych opłatach związanych z nabytą Akredytacją, Karnetem lub/i Biletem za pomocą Serwisu, przy składaniu Zamówienia.
Nabywca składa Zamówienie i akceptuje obowiązek zapłaty poprzez użycie w Serwisie przycisku oznaczonego napisem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

 

Nabywca zobowiązany jest zapłacić:

 

a) za Akredytację w terminie 72 godzin od momentu przyjęcia Zamówienia oraz

b) za Karnety lub/i Bilety w terminie 48 godzin - od momentu przyjęcia Zamówienia przez Organizatora, chyba że Organizator w związku z konkretnym Wydarzeniem postanowi inaczej, o czym Nabywca zostanie powiadomiony za pomocą Serwisu, przy składaniu Zamówienia.


4. Nabywca może wybrać jeden z przewidzianych przez Organizatora sposobów płatności, które zostaną szczegółowo określone w opisie danego Wydarzenia, zamieszczonego w Serwisie. Organizator może przewidzieć w szczególności jeden lub kilka z następujących sposobów płatności:

a) przelewem elektronicznym lub płatność kartą kredytową,

b) płatność przy odbiorze (wyłącznie jeżeli do czasu rozpoczęcia Wydarzenia pozostało mniej niż 48

godzin, z zastrzeżeniem iż przy zakupie Biletów na różne Wydarzenia liczy się data rozpoczęcia pierwszego Wydarzenia).

5. W razie braku zapłaty w pełnej wysokości w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Organizator może odmówić realizacji Zamówienia Nabywcy a umowa wygasa, o czym Nabywca zostanie poinformowany. Jeżeli Nabywca zapłacił część ceny, Organizator zwraca mu wpłaconą kwotę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygaśnięciu umowy.

6. Dokonując płatności przelewem bankowym lub przelewem elektronicznym w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia nadany przez Organizatora. W razie niepodania tego numeru Organizator podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Nabywcą. W razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego przelewu, Organizator zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś Zamówienie nie będzie uznane za skuteczne.
7. Momentem zapłaty ceny jest:

a) w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową - moment uznania rachunku usługodawcy przyjmującego płatności na rzecz Organizatora,

b) w przypadku płatności gotówką - moment dokonania wpłaty.

 

5. Odbiór Akredytacji, Karnetów i Biletów


Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, odbioru Akredytacji, Karnetów lub/i Biletów może dokonać tylko Uczestnik (osobiście) w miejscu określonym przez Organizatora w opisie dotyczącym danego Wydarzenia, zamieszczonym w Serwisie.

Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, warunkiem osobistego odbioru Akredytacji, Karnetu lub/i Biletów jest okazanie dokumentu tożsamości przez Nabywcę albo - jeżeli Nabywca nabył Akredytację, Karnet lub/i Bilety dla Uczestnika - przez Uczestnika, na rzecz którego Nabywca dokonał zakupu.
Jeżeli Organizator przewiduje możliwość wyboru spośród różnych sposobów dostarczenia Akredytacji, Karnetu i Biletów, dostarczenie odbywa się w sposób określony przez Nabywcę.

W przypadku nabycia Akredytacji bezpłatnej lub w cenie obniżonej, Uczestnik zobowiązany jest podczas odbioru Akredytacji do okazania pracownikowi Organizatora Dokumentu Zniżkowego wykorzystanego w procesie zakupu. W przypadku nieokazania tego Dokumentu Zniżkowego, pracownik Organizatora ma prawo odmówić wydania Akredytacji, chyba że Uczestnik uzupełni w momencie jej wydania kwotę świadczenia pieniężnego na rzecz Organizatora do pełnej ceny Akredytacji - obowiązującej Nabywców nieposiadających Dokumentu Zniżkowego.


6. Prawo odstąpienia od umowy


Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 Ustawy, Nabywcom będącym konsumentami nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Organizatorem umowy zawieranej na odległość, o której mowa w niniejszym Regulaminie z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.


7. Reklamacje


Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia Akredytacji, Karnetów lub/i Biletów Nabywca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Organizatora.
Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Nabywcy.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Organizatora.
Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
O decyzji Organizatora Nabywca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

8. Postanowienia końcowe


Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące umowy nabycia Akredytacji, Karnetów lub/i Biletów oraz oświadczenia składane Organizatorowi w postaci elektronicznej, Nabywca powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: sprzedaz@festiwalgdynia.pl

Do umowy nabycia Akredytacji, Karnetu lub/i Biletu zawartej między Organizatorem a Nabywcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
Nabywcy przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z Organizatorem umów, w szczególności poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść każdy Nabywca, nie tylko Nabywca będący konsumentem. Formularze elektroniczne wniosków, o których mowa w ust. 4 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo federacji konsumentów. Informacje o federacji konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl
Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w domenie system.festiwalgdynia.pl oraz przekazywany na każde żądanie Nabywcy - w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, i utrwalanie przez system teleinformatyczny, którym posługuje się Nabywca.
Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania indywidualnych rabatów oraz do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu - w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub nałożenia na Organizatora określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania Serwisu, poprawy jakości świadczonych za pomocą Serwisu usług i zapobieganiu ewentualnym nadużyciom. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub przekazania Nabywcy.

Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na wykonanie umów zawartych na podstawie Zamówienia złożonego przed ich wejściem w życie, z zastrzeżeniem wyraźnego porozumienia stron tej umowy.
Regulamin wchodzi w życie dnia 13 czerwca 2016 r.