Regulamin zakładania konta oraz nabywania drogą elektroniczną akredytacji i karnetów

1.  Definicje

1.1.    Serwis - serwis internetowy w domenie system.festiwalgdynia.pl, do którego prawa przysługują Organizatorowi;

1.2.    Organizator - Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim 2, 81 - 372 Gdynia, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000233880, NIP: 586-21-47-548, Regon: 220055893;

1.3.    Użytkownik serwisu - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną korzystająca z Serwisu;

1.4.    Nabywca - Użytkownik serwisu, który zawiera z Organizatorem umowę nabycia Akredytacji; Nabywca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

1.5.    Uczestnik - osoba fizyczna, która na podstawie Akredytacji bierze udział w Wydarzeniu, Uczestnikiem może być sam Nabywca;

1.6.    Festiwal - festiwal filmowy organizowany przez Organizatora, tj. "49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni";

1.7.    Usługi - usługi świadczone przez Organizatora drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu;

1.8.    Partner - podmiot współpracujący z Organizatorem przy organizacji Festiwalu, lub innych wydarzeń kulturalnych, w szczególności sponsor Festiwalu lub inny kontrahent Organizatora;

1.9.    Wydarzenie - seanse filmowe lub inne wydarzenia towarzyszące Wydarzeniu, odbywające się w szczególności w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Gdyńskim Centrum Filmowym oraz w Kinie Helios w Gdyni (Centrum Handlowe Riviera) w ramach Festiwalu, w których można uczestniczyć w wyniku nabycia Akredytacji;

1.10.   Akredytacja - dokument potwierdzający zawarcie umowy z Organizatorem i uprawniający do wzięcia udziału w Wydarzeniu;

1.11.   Zamówienie - złożona przez Nabywcę Organizatorowi oferta zakupu Akredytacji poprzez Serwis, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

1.12.   Regulamin - niniejszy regulamin nabywania drogą elektroniczną akredytacji na 49. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni.

2.  Postanowienia ogólne

2.1.     Regulamin określa zasady nabywania Akredytacji za pośrednictwem Serwisu oraz stanowi realizację obowiązków informacyjnych Organizatora na rzecz Nabywcy, zgodnie z art. 12. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), zwanej dalej: "Ustawą".

2.2.     Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w szczególności następujące ustawy:

a)       Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, b)       Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

c)        Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwana dalej ustawą o świadczeniu usług,

d)       Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

e)       Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.

2.3.     Nabycie Akredytacji za pośrednictwem Serwisu wymaga założenia przez Nabywcę konta w Serwisie zgodnie z Regulaminem.

2.4.     Użytkownik oświadcza, że w momencie zakładania konta ma ukończone 16 lat.

2.5.     W przypadku zawierania umowy nabycia Akredytacji za pośrednictwem Serwisu z konsumentem umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy.

2.6.     Nabywca przed zawarciem umowy nabycia Akredytacji jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

2.7.     Zawarcie umowy wymaga uprzedniego złożenia przez nabywcę potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu oraz oświadczenia woli wyrażonych poprzez zaznaczenie okienka check-box o następującej treści: "Zapoznałem się z treścią i akceptuję treść Regulaminu nabywania drogą elektroniczną akredytacji na 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni".

2.8.     Zgoda, o której mowa w §2 ust. 4 powyżej jest dobrowolna, lecz niezbędna dla nabycia Akredytacji za pośrednictwem Serwisu.

2.9.     Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2.10.   Regulamin jest udostępniony Nabywcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 3.   Regulamin zakładania konta w Serwisie

3.1.     Regulamin określa zasady:

 • świadczenia na rzecz Użytkowników Usług przez Organizatora,

 • przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi.

3.2.     Organizator świadczy w szczególności następujące Usługi na rzecz Użytkowników:

 • usługę przeglądania i odczytywania materiałów zamieszczanych w Serwisie,

 • usługę utrzymywania konta użytkownika w Serwisie,

 • usługę newsletter,

 • usługę zawierania na odległość umów nabycia Akredytacji.

 

a)    Organizator świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, zezm., zwanej dalej „Ustawą”). Usługi świadczone są nieodpłatnie.

b)    Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

c)    Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Założenie konta w Serwisie wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.

d)    Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

e)    Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

3.3.   Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 a)    Świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w Serwisie nie wymaga założenia konta w Serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie tej Usługi następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

b)    Świadczenie pozostałych Usług wymaga założenia konta w Serwisie. Założenie konta odbywa się zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Organizator potwierdza założenie konta w Serwisie wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

c)     Zawarcie umowy o świadczenie Usług, o których mowa w ust. 3.2 pomiędzy Organizatorem a Użytkownikom następuje w momencie założenie konta.

 

3.4.   Usługa newsletter

a)    Poprzez założenie konta w Serwisie i udostępnienie adresu e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora lub Partnerów newslettera zawierającego informacje dotyczące w szczególności organizowanych lub współorganizowanych wydarzeń kulturalnych, które będą miały przede wszystkim charakter techniczno-organizacyjny lub promocyjny i nie będą stanowiły informacji handlowych w rozumieniu Ustawy.

b)    Użytkownik podczas zakładania konta w Serwisie albo w swoim profilu w koncie w Serwisie, może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora lub Partnerów informacji handlowych poprzez zaznaczenie okienka check-box przy oświadczeniu o treści: „Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail w celach marketingu bezpośredniego obejmującego przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) przez Pomorską Fundację Filmową w Gdyni, Plac Grunwaldzki 2, 81 – 372 Gdynia, tel. 58 668-87-90. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie po zalogowaniu się w Serwisie lub poprzez link znajdujący się na końcu każdego newslettera”. Zgoda Użytkownika w tym zakresie jest dobrowolna, lecz niezbędna do przekazywania informacji handlowych od Organizatora lub Partnerów

 

3.5.  Obowiązki stron

a)    Organizator zobowiązuje się do świadczenia Usługi, w szczególności utrzymywania konta w Serwisie, wysyłania newslettera, umożliwienia zawierania na odległość umów nabycia Akredytacji.

b)    Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora, w szczególności poprzez dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem Serwisu.

 

3.6.  Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

a)     Umowa o świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Użytkowników z materiałów zamieszczanych w Serwisie ulega rozwiązaniu z momentem zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

b)    Umowa o świadczenie Usługi newsletter może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie. Użytkownik rezygnuje z newslettera zmieniając ustawienia swojego profilu w Serwisie. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi utrzymywania konta przez zgłoszenie Organizatorowi żądania usunięcia konta. W takim przypadku rozwiązaniu ulegają pozostałe umowy. Użytkownikom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Organizatorem, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. e) i f) poniżej.

c)    Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), nie przysługuje Użytkownikom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa w przypadku zawarcia umowy nabycia Akredytacji - zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12) w/wym. ustawy z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, a w umowie tej oznaczony jest dzień lub okres świadczenia usługi.

d)    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Organizatora. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Organizatorowi na adres poczty elektronicznej wskazany w §10 Regulaminu.

Użytkownik dokonując aktywacji konta może wyrazić chęć rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem tego terminu wymaga wyraźnego oświadczenia woli Użytkownika w tym zakresie wyrażonego poprzez zaznaczenie okienka check-box o treści: „Chcę, aby Organizator świadczył na moją rzecz Usługi zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie system.festiwalgdynia.pl przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”.

e)    Organizator uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usług oraz do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Użytkownika, korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.

f)    Organizator może odmówić świadczenia Usługi i usunąć konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu umowy przez Organizatora i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 

3.7.  Reklamacje

a)   Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Organizatora Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą wiadomości email na adres reklamacje@festiwalgdynia.pl.

b)   Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Użytkownika.

c)   Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Organizatora.

d)   Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

e)   O decyzji Organizatora Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

 

3.8.   Przetwarzanie danych osobowych

a)   W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną Organizator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Organizatora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

Zamawiając informacje handlowe zgodnie z §3.4 ust. b) Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przedstawienia informacji handlowych przez Organizatora lub Partnerów. Zgoda, o której mowa w §3.4 ust. b) Regulaminu jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana.

b)   W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

c)    Organizator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

 • nazwisko i imię Uczestnika, i/lub osoby towarzyszącej,

 • login,

 • adres zamieszkania lub do korespondencji,

 • adres poczty elektronicznej,

 • numer telefonu,

 • wizerunek - zdjęcie Uczestnika udostępnione do Akredytacji.

d)    Udostępniając formularz rejestracyjny Organizator określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług.

e)    Organizator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

 • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

f)     Organizator jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4.   Zasady nabywania Akredytacji

4.1.  Organizator podaje w Serwisie informacje dotyczące Wydarzeń, na które prowadzona jest sprzedaż Akredytacji.

4.2.  Organizator zamieszcza w Serwisie informacje o:

a)   rodzajach oferowanych Akredytacji, w szczególności wskazując, czy będą to dokumenty imienne czy na okaziciela,

b)   zasadach wystawiania Akredytacji, w szczególności wymaganiach dotyczących przekazania Organizatorowi zdjęcia Uczestnika,

c)   zasadach wykorzystywania Akredytacji, w szczególności wskazując, czy Akredytacja samodzielnie uprawnia do uczestniczenia w Wydarzeniu, czy potrzebna jest dodatkowa rezerwacja na Wydarzenie lub jego określone części,

d)   całkowitych, łącznych cenach brutto Akredytacji oraz stosowanych przez Organizatora promocjach i honorowanych ulgach oraz wymaganych Dokumentach Zniżkowych lub konieczności spełnienia innych warunków uprawniających do ich nabycia bezpłatnie lub w obniżonej cenie,

e)   okresie sprzedaży Akredytacji ze wskazaniem dni i/lub godzin, w których można składać Zamówienia na Akredytacje,

f)    akceptowanych sposobach płatności za Akredytacje oraz ograniczenia w możliwości ich odbioru, w szczególności wskazując czy możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty (z określeniem miejsca i okresu odbioru), czy Organizator przewiduje możliwość przesłania Akredytacji w postaci elektronicznej do wydrukowania przez Uczestnika - dostępnych w Serwisie w każdym momencie,

g)   zasadach uczestniczenia w Wydarzeniach i obowiązkach Uczestnika z tym związanych.

 

4.3.  Podanie informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, stanowi zaproszenie do złożenia oferty przez Nabywcę (złożenia Zamówienia) - nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Złożenie Zamówienia wymaga w szczególności wyboru rodzaju Akredytacji, ich ilości, sposobu płatności i sposobu odbioru - w zakresie w jakim Organizator dopuszcza możliwość wyboru. Organizator zastrzega, że możliwy jest zakup wyłącznie jednej Akredytacji dla jednej osoby.

4.4.  Zawarcie umowy nabycia Akredytacji następuje w momencie przyjęcia przez Organizatora złożonego przez Nabywcę Zamówienia, które następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Nabywcy, stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 Ustawy, z załączonym Regulaminem.

4.5.  W razie uzasadnionych wątpliwości co do poprawności danych podanych w Zamówieniu (nie dotyczy to jednak wyboru rodzaju opłaconych Akredytacji, ich liczby, wyboru seansów, itp.) lub danych Nabywcy lub Uczestnika (w tym: zdjęcia) Organizator podejmuje próbę skontaktowania się z Nabywcą w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Nabywcą lub niemożności poprawienia błędów Organizator może odmówić realizacji Zamówienia i zawarcia umowy, w miarę możliwości informując o tym Nabywcę. W razie dokonania przez Nabywcę zapłaty za Akredytację Organizator zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania Zamówienia.

4.6.  Sprzedaż Akredytacji jest ograniczona liczbą dostępnych Akredytacji. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferta sprzedaży Akredytacji była aktualna. W razie otrzymania przez Organizatora złożonego przez Nabywcę Zamówienia na Akredytacje aktualnie niedostępne umowa wygasa, o czym Nabywca zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej. W razie zapłacenia przez Nabywcę ceny Organizator zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygaśnięciu umowy.

4.7.  O ile Organizator inaczej nie postanowi, w nieuzasadnionych przypadkach duplikaty Akredytacji nie będą wydawane.

5.   Płatności

5.1.  Dla każdego Zamówienia złożonego przez Nabywcę obowiązuje cena podana przy zamawianych Akredytacjach w momencie złożenia Zamówienia, która jest całkowitą, łączną ceną brutto.

5.2.  Organizator informuje Nabywców o wszelkich innych opłatach związanych z nabytą Akredytacją za pomocą Serwisu, przy składaniu Zamówienia.

5.3.  Nabywca składa Zamówienie i akceptuje obowiązek zapłaty poprzez użycie w Serwisie przycisku oznaczonego napisem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

5.4.  Nabywca zobowiązany jest zapłacić za Akredytację w terminie 72 godzin od momentu przyjęcia Zamówienia;

5.5.  Nabywca może wybrać jeden z przewidzianych przez Organizatora sposobów płatności, które zostaną szczegółowo określone w opisie danego Wydarzenia, zamieszczonego w Serwisie. Organizator może przewidzieć w szczególności jeden lub kilka z następujących sposobów płatności:

a)   przelewem elektronicznym lub płatność kartą kredytową,

b)   płatność przy odbiorze (wyłącznie, jeżeli do czasu rozpoczęcia Wydarzenia pozostało mniej niż 48 godzin).

5.6.  W razie braku zapłaty w pełnej wysokości w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Organizator może odmówić realizacji Zamówienia Nabywcy a umowa wygasa, o czym Nabywca zostanie poinformowany. Jeżeli Nabywca zapłacił część ceny, Organizator zwraca mu wpłaconą kwotę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygaśnięciu umowy.

5.7.  Dokonując płatności przelewem bankowym lub przelewem elektronicznym w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia nadany przez Organizatora. W razie niepodania tego numeru Organizator podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Nabywcą. W razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego przelewu, Organizator zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś Zamówienie nie będzie uznane za skuteczne.

5.8.  Momentem zapłaty ceny jest:

a)   w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową - moment uznania rachunku usługodawcy przyjmującego płatności na rzecz Organizatora,

b)   w przypadku płatności gotówką - moment dokonania wpłaty.

 6.   Odbiór Akredytacji

6.1.  Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, odbioru Akredytacji może dokonać tylko Uczestnik (osobiście) w miejscu określonym przez Organizatora w opisie dotyczącym danego Wydarzenia, zamieszczonym w Serwisie.

6.2.  Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, warunkiem osobistego odbioru Akredytacji jest okazanie dokumentu tożsamości przez Nabywcę albo - jeżeli Nabywca nabył Akredytację dla Uczestnika - przez Uczestnika, na rzecz którego Nabywca dokonał zakupu.

6.3.  Jeżeli Organizator przewiduje możliwość wyboru spośród różnych sposobów dostarczenia Akredytacji, dostarczenie odbywa się w sposób określony przez Nabywcę.

6.4.  W przypadku nabycia Akredytacji bezpłatnej lub w cenie obniżonej, Uczestnik zobowiązany jest podczas odbioru Akredytacji do okazania pracownikowi Organizatora Dokumentu Zniżkowego wykorzystanego w procesie zakupu. W przypadku nieokazania tego Dokumentu Zniżkowego, pracownik Organizatora ma prawo odmówić wydania Akredytacji, chyba że Uczestnik uzupełni w momencie jej wydania kwotę świadczenia pieniężnego na rzecz Organizatora do pełnej ceny Akredytacji - obowiązującej Nabywców nieposiadających Dokumentu Zniżkowego.

7.   Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 Ustawy, Nabywcom będącym konsumentami nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Organizatorem umowy zawieranej na odległość, o której mowa w niniejszym Regulaminie z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.

8.   Reklamacje

8.1.  Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia Akredytacji Nabywca może składać w formie pisemnej, za pomocą wiadomości elektronicznej na adres: reklamacje@festiwalgdynia.pl.

8.2.  Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Nabywcy.

8.3.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Organizatora.

8.4.  Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

8.5.  O decyzji Organizatora Nabywca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail podany w wiadomości zawierającej reklamację.

9.   Postanowienia końcowe

9.1.  Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące umowy nabycia Akredytacji oraz oświadczenia składane Organizatorowi w postaci elektronicznej, Nabywca powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: sprzedaz@festiwalgdynia.pl

9.2.  Do umowy nabycia Akredytacji zawartej między Organizatorem a Nabywcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.

9.3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.

9.4.  Nabywcy przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z Organizatorem umów, w szczególności poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść każdy Nabywca, nie tylko Nabywca będący konsumentem.

9.5.  Formularze elektroniczne wniosków, o których mowa w ust. 4 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo federacji konsumentów. Informacje o federacji konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl

9.6.  Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w domenie system.festiwalgdynia.pl oraz przekazywany na każde żądanie Nabywcy - w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, i utrwalanie przez system teleinformatyczny, którym posługuje się Nabywca.

9.7.  Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania indywidualnych rabatów oraz do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu - w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub nałożenia na Organizatora określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania Serwisu, poprawy jakości świadczonych za pomocą Serwisu usług i zapobieganiu ewentualnym nadużyciom. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub przekazania Nabywcy.

9.8.  Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na wykonanie umów zawartych na podstawie Zamówienia złożonego przed ich wejściem w życie, z zastrzeżeniem wyraźnego porozumienia stron tej umowy.

9.9.  Regulamin wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2024 r.